عکس کینگ | تصاویر

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

۱۳ فروردین ۱۳۹۲

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

امام علی (ع) :

اطمینان را با امیدواری مبادله نکن

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

امام علی (ع) :

همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر است

سخنان امام علی

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

امام علی (ع) :

عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

امام علی (ع) :

بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود است

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

امام علی (ع) :

برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

امام علی (ع) :

گیتی برای تو شیواترین پندآموز است اگر پند پذیر باشی

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

امام علی (ع) :

بپرهیز از انجام کاری که اگر فاش شود انجام دهنده را خوار و خفیف سازد

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

حضرت علی (ع) :

بهترین شیوه صداقت وفای به عهد است

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

حضرت علی (ع) :

هیچ ارثی مانند ادب و اخلاق پر ارج و گران مایه نیست

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

حضرت علی (ع) :

بهترین شیوه عدل یاری مظلوم است

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

حضرت علی (ع) :

مربی لایق کسی است که از غریزه عشق به کمال و ترقی خواهی کودک استفاده کند

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

حضرت علی (ع) :

بوسیدن فرزند رحمت و محبت است

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

حضرت علی (ع) :

اٰسرار خویش را به کسی مگوی

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

حضرت علی (ع) :

سرلوحه کتاب سعادت بشر ، رفتار پاک و سجایای اخلاقی اوست

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

حضرت علی (ع) :

بی خردتر از همه کسی است که خود را خردمندتر از همه پندارد

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

حضرت علی (ع) :

شکیبایی در مصیبت ، از نشانه های مومن است

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

حضرت علی (ع) :

شرط خرد حفظ تجربه ها و بکار بستن آنهاست

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

حضرت علی (ع) :

هر کس در نقطه ضعف های دوست خود دقیق شود پیوند دوستی او قطع خواهد شد

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

حضرت علی (ع) :

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد

چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

حضرت علی (ع) :

هیچ شرافتی مانند فروتنی نیست

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

نوشته مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام اولین بار در نمکستان پدیدار شد.