عکس کینگ | تصاویر

زنان با شغل مردانه

۲۲ اسفند ۱۳۹۵
دنیلا جیلانی بازیکن تیم باشگاهی "سیرنا" در مسکو، بازیکن تیم ملی بانوان روسیه در فوتبال آمریکایی

دنیلا جیلانی بازیکن تیم باشگاهی "سیرنا" در مسکو، بازیکن تیم ملی بانوان روسیه در فوتبال آمریکایی

دنیئلا ۲۲ ساله بازیکن تیم "سیرنا" در مسکو

آناستاسیا زادیران، اسب سوار

 

 

ناتالیا زابلینا، چاقو ساز ماهر

 

 

یوگنیا مارکووا، راننده تریلی سنگین

 

 

 

یلنا سوبول، بوکسر حرفه ای در تمرینات

 

یکاترینا پرونیاکینا، بازرس دولتی در کشتی های کوچک