عکس کینگ | تصاویر

رفیقان ارادتمند برجام… | وبگاه طنز گینک پیکسل

۹ مرداد ۱۳۹۶

 

 

رفیقان ارادتمند برجام

گسستند عاقبت پیوند برجام

 

 

هم‌هم– حکایت برجام و تحریم ها همچنان ادامه دارد….

 

رفیقان ارادتمند برجام

گسستند عاقبت پیوند برجام

 

نبوده ترکمنچای و گلستان

به تاریخ وطن مانند برجام

 

به دست غربخواهان غرب پیچید

به پای ملت ما بند برجام

 

بساط هسته ای برچید و در رفت

سپاه کفر با ترفند برجام

 

ندارد هیچ پاسخ دولتی که

به هرجا می خورد سوگند برجام

 

ببین !!! جای پلاک جبهه ، دولت

به گردن کرد گردن بند برجام

 

نکرده هیچ چیزی عاید ما

غرور دولت پابند برجام

 

ز بس کردند آن را ماست مالی

در آوردند آخر گند برجام

 

به دشمن دست ذلت داد و خندید

ظریف النفس خالی بند برجام

 

در آورده است اشک مردم ما

و دارد روی لب لبخند برجام

 

به کام هیچ کس غیر از عراقچی

نشد اینگونه شیرین قند برجام

 

به کاپیتان دولت گو گه بگشا

ز دست خویش بازوبند برجام

 

شده تحریم ها افزونتر از قبل

پس از پیمان نیمه بند برجام

 

 

به دشمن دل نباید بست و ای کاش

بگیرد دولت ما پند برجام

 

 

سروده علی اکبر شجعان – فارس